Integritets-

Policy

INTEGRITETSPOLICY

Vi på initiativet Uppdragsarbetarnas a-kassa, ett initiativ från Egenanställningsföretagens branschorganisation, värnar om din personliga integritet. Vi vill att du som registrerad ska känna dig trygg i hur behandlingen av dina personuppgifter sker. Vi vill med detta dokument informera dig om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, med vilket ändamål vi gör det och hur länge uppgifterna sparas. Vi vill också berätta för dig om de rättigheter du har och hur du gör dessa gällande. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter
Egenanställningsföretagens branschorganisation behandlar dina personuppgifter i samband med att du ansöker om att ansluta dig till initiativet Uppdragsarbetarnas a-kassa. Egenanställningsföretagens branschorganisation grundar behandlingen av dina personuppgifter på ditt samtycke. Genom att du lämnar samtycke till behandling av dina personuppgifter så behandlas dessa så som att du har för avsikt att bli medlem vid tidpunkten för den formella registreringen av Uppdragsarbetarnas a-kassa. Ditt samtycke till behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ha kontroll över hur många framtida medlemmar i den framtida a-kassan som finns registrerade, för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag, dvs. uppnå ett visst antal medlemmar innan Uppdragsarbetarnas a-kassa kan registreras av berörd myndighet.
När a-kassan registreras av berörd myndighet kommer ditt lämnade samtycke till behandling övergå till att följa enligt lag, dvs. en a-kassa har en rättslig grund att behandla personuppgifter tillhörande a-kassans medlemmar.

Vem/vilka får ta del av dina personuppgifter?
Vi kommer under tiden för ansökan om att registrera Uppdragsarbetarnas a-kassa dela dina personuppgifter med berörda myndigheter som själva beslutar om hur informationen som lämnas ut till dem ska behandlas. För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter kan vi även komma att dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Egenanställningsföretagens branschorganisation, till exempel företag som hanterar distribution av marknadsföring,
konsulter som anlitas för service och utveckling av detta projekt. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål, i enlighet med de biträdesavtal som vi ingår med dessa företag. Biträdesavtalen reglerar även bland annat konfidentialitet och säkerhet för dina personuppgifter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Enligt GDPR får vi inte spara personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt. Vi tar löpande beslut om hur länge denna ansökningsprocess till att bilda en ny a-kassa kommer att fortgå. När uppgifterna inte längre behövs gallras de.

Om cookies
Vår webbplats www.uppdragsarbetarnasakassa.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för besökaren och för att webbplatsen skall fungera korrekt. Cookies är textfiler som sparas i besökarens webbläsare eller enhet. För närvarande använder vi oss bara av nödvändiga cookies. Om du önskar information om vilka dessa är, vänligen kontakta oss privacy@.egenanstallning.org.

Mer information om cookies finns på e-Privacydirektivet 2002/58/EG och Post- och telestyrelsens hemsida www.pts.se.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om och kan begära ett registerutdrag av vilka personuppgifter som behandlas av oss. Du har rätt till att ändra, radera samt begränsa dina personuppgifter. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke för hantering av dina personuppgifter. Om du anser att Egenanställningsföretagens branschorganisation har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig
Egenanställningsföretagens branschorganisation är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs. För frågor om dina personuppgifter vänligen kontakta vår ansvarige för personuppgiftsbehandling via e-post: privacy@egenanstallning.org. Du kan även skicka post till nedanstående adress:

Egenanställningsföretagens branschorganisation
Brevia 1404
114 79 Stockholm

Lag
För ytterligare information om SFS 2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.